Noodplan veetransport

Noodplan veetransport

Het is belangrijk dat de chauffeur bij calamiteiten de juiste maatregelen neemt.

Voor transporten met een duur van meer dan 8 uur is het verplicht om, bij de aanvraag voor een transportvergunning, ook een noodplan te hebben. Dit noodplan moet voldoen aan de richtlijnen opgesteld door de overheid.

Het moet ten minste de contactgegevens van alle relevante partijen bevatten, maar ook de handelwijze van de chauffeur omschrijven in geval van pech, ongeval, wegafsluitingen, vertraging met de boot, tot zelfs acute gezondheidsproblemen van de chauffeur. Op deze manier kan er snel en effectief worden gehandeld bij een calamiteit.

De eisen die de NVWA aan een noodplan stelt vindt u hieronder.

 EISEN NVWA AAN NOODPLAN AVP

De Brancherichtlijn noodplan veetransport is bedoeld als hulpmiddel voor de ontwikkeling van bedrijfseigen noodplannen van ondernemers die gebruikt worden wanneer zich tijdens het vervoer van levende dieren onverwachte gebeurtenissen voor doen. In deze richtlijn zijn procedures, maatregelen e.d. vastgelegd die gebruikt kunnen worden bij incidentele noodgevallen tijdens het vervoer van dieren.

Leden kunnen een aan de bedrijfssituatie aan te passen voorbeeld noodplan opvragen bij het secretariaat van Vee&Logistiek Nederland.

BRANCHERICHTLIJN NOODPLAN VEETRANSPORT